Telewerk, quarantaine en CST voor medewerkers: hoe zit het precies?

25-11-2021
Corona

Nu we midden in een vierde coronagolf zitten en de maatregelen elkaar in sneltempo opvolgen scheppen we voor u graag duidelijkheid. Want wat verwacht de overheid nu precies van u als werkgever en wat mag u van uw medewerkers verwachten? Alle do’s en dont’s op een rijtje.


Safety first

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dit moet u weten: 

  • De generieke gids van de overheid bundelt alle preventiemaatregelen die u op het werk kan of moet nemen om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. 

  • Zorg voor de correcte naleving van de mondmaskerplicht en hou de binnenluchtkwaliteit op pijl. 

  • Opgelet! Als werkgever is het niet toegestaan om te informeren naar de vaccinatiestatus van uw medewerkers of een Covid Safe Ticket op te vragen.

Verplicht telewerk

Thuiswerk is opnieuw verplicht in alle ondernemingen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of dienstverlening.

Hou rekening met volgende meldingen en attesten:

1. Attest niet- telewerk

Medewerkers voor wie telewerk niet haalbaar is, hebben een attest (of ander bewijsstuk) nodig dat hun aanwezigheid op de werkvloer rechtvaardigt. Dat geldt ook voor uitzendkrachten. Template nodig? Uw Accent-contactpersoon helpt u graag verder. 

2. Elektronische aanwezigheidsregistratie

De RSZ vraagt, net zoals vorig jaar, gegevens op van medewerkers in functies waarbij telewerk niet mogelijk is. Deze gegevens laten hen toe om gerichte controles uit te voeren.

Wat met de aangifte voor uitzendmedewerkers?

Voor de uitzendmedewerkers in uw bedrijf doet u de aangifte, samen met die van uw vaste medewerkers. Heeft u geen vaste medewerkers? Dan bent u vrijgesteld van deze verplichting en hoeft u ook geen aangifte te doen voor uitzendmedewerkers.

Afwezigheid van uw medewerkers

Werkgevers zien afwezigheden helaas toenemen, maar wat zijn de spelregels nu precies?

Een overzicht:

1. Uw medewerker is zelf ziek 

Eenvoudig. De regels voor ziekte blijven tot op vandaag ongewijzigd. De medewerker bezorgt een arbeidsongeschiktheidsattest en ontvangt gewaarborgd loon volgens de gekende regels die daarvoor van toepassing zijn.

2. In quarantaine na hoogrisicocontact 

Bij een hoogrisicocontact ontvangt uw medewerker een quarantaine-attest via contact tracing. Met dit attest maakt uw medewerker aanspraak op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine overmacht. Hiervoor doet u de nodige aangiftes. Wat met de opvang van een kind in quarantaine? Ook hiervoor kan uw medewerker een beroep doen op de tijdelijke werkloosheid.

3. Nieuw! Uw medewerker laat zich testen na lichte symptomen: wat nu?

De Self Assessment Testing (SAT) via mijngezondheid.be laat medewerkers nu toe om na te gaan of een covid-test is aangewezen.

Voor afwezigheden die gekoppeld zijn aan de SAT werkte de overheid een nieuwe gerechtvaardigde en betaalde afwezigheid uit. Hiermee worden de afwezigheden gecoverd vanaf het moment van ontvangst van de testcode tot wanneer de resultaten gekend zijn, met een maximum van 36 uren.

Beperkt voor telewerkers

Wie kan telewerken, geeft alleen afwezigheid door voor het moment van de testafname, maar schakelt daarna over op telewerk in afwachting van het resultaat.   

Belangrijk voor uw medewerkers

Wat u van uw medewerkers mag verwachten: 

  • Zij dienen u onmiddellijk te verwittigen

  • Zij bezorgen u onmiddellijk het afwezigheidsattest afgeleverd door de  Self Assessment Testing Tool

  • Ze brengen u onmiddellijk op de hoogte van werkhervatting of verdere afwezigheid van zodra het testresultaat bekend is.

De cao (van toepassing tussen 19 november 2021 en 22 februari 2022) laat maximum 3 afwezigheden in deze situatie toe.

Ook voor uitzendmedewerkers? Ja

Deze nieuwe vorm van betaalde afwezigheid is er ook voor uw uitzendmedewerkers. Zij brengen dus ook hun Accent-contactpersoon op de hoogte en bezorgen de attesten aan hun vertrouwde Accent-kantoor.

Overmacht corona

Ondervindt u door de maatregelen nog nadelige gevolgen? De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is nog steeds van toepassing. Meer info hierover vindt u terug op de website van de RVA.

Situatie voor uitzendmedewerkers 

In uitzonderlijke gevallen, kunnen uitzendmedewerkers in deze procedure meegenomen worden. Opgelet! Hier zijn extra voorwaarden aan gekoppeld. Belangrijk is dat de uitzendmedewerkers al voor de maatregelen bij u in dienst waren en dit na de tijdelijke werkloosheid ook blijven. Meer weten? Neem contact op met uw vertrouwde Accent-kantoor.