Algemene voorwaarden Accent

Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke levering van diensten door Accent beheerst door deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) die bestaan:

 • Een deel algemene bepalingen die op elke samenwerking tussen de Klant en Accent van toepassing zijn, ongeacht of het gaat over uitzendarbeid of werving en selectie (titel I)
 • Een deel bepalingen dat uitsluitend betrekking heeft op uitzendarbeid (titel II)
 • Een deel bepalingen dat uitsluitend betrekking heeft op werving en selectie (titel III)

De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van elke samenwerking (hierna: ‘Overeenkomst’) tussen Accent en de Klant. Deze vormen samen het integrale akkoord tussen partijen en vervangen alle eventuele vroegere afspraken. Eventuele bijzondere voorwaarden in de Overeenkomst tussen partijen hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
De Klant zal binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, het dubbel voor akkoord ondertekend terugzenden naar Accent. Mocht de Klant daartoe in gebreke blijven, wordt elke daad van de Klant die leidt tot een samenwerking, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, met de door Accent voorgestelde Uitvoerder beschouwd als een aanvaarding van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden gelden onder meer wanneer de Klant een aanvraag toevertrouwt aan Accent/Accent een Kandidaat voorstelt aan de Klant om hetzij vast in dienst te treden bij de Klant, hetzij om diensten te leveren aan de Klant als uitzendkracht (hierna: de ‘Opdracht’).

1 Definities

 • Onder ‘Voorstelling/Voorstellen’ wordt begrepen: het meedelen van informatie aan de Klant betreffende het profiel van de Uitvoerder en gegevens aan de hand waarvan de Klant de Uitvoerder kan identificeren, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt (hierna: ‘Voorstelling’ of ‘Voorstellen’).
 • Onder ‘Uitvoerder’ wordt begrepen: elke persoon die Accent voorstelt aan de Klant om, naargelang de opdracht, hetzij vast in dienst te treden bij de Klant, hetzij diensten te leveren aan de Klant als uitzendkracht (hierna: ‘Uitvoerder’). De bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn per categorie van Uitvoerder, worden verder geregeld onder respectievelijk titel II of III van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • Onder ‘Accent’ wordt begrepen: de volgende vennootschappen: Accent Jobs for People nv, Accent Construct nv, CTRL-F nv (hierna: ‘Accent’). CTRL-F treedt enkel op indien de Opdracht van de Klant eruit bestaat om een Kandidaat te zoeken om bij de Klant vast in dienst te treden. CTRL-F oefent geen uitzendactiviteiten uit.
 • Onder ‘Overeenkomst’ wordt bedoeld: de commerciële afspraken zoals overeengekomen tussen de Klant en Accent.

2 Duur

2.1 De Overeenkomst tussen de Klant en Accent neemt een aanvang op de datum zoals bepaald in de Overeenkomst of op het ogenblik dat de Klant een daad heeft gesteld die leidt tot een samenwerking, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, met de door Accent voorgestelde Uitvoerder en loopt voor twaalf maanden te rekenen vanaf (laatste datum heeft voorrang) ofwel de datum van de Overeenkomst, ofwel de datum waarop de Klant een laatste daad heeft gesteld die leidt tot een samenwerking, behoudens andersluidend beding in de Overeenkomst.De Overeenkomst wordt niet vroegtijdig beëindigd door het invullen van een zoekopdracht/vacature van één bepaalde functie door één Uitvoerder en blijft gedurende de termijn van 12 maanden na ondertekening van toepassing.

2.2 Een offerte is enkel geldig voor de afspraken vermeld in de Opdracht. De geldigheids- duur van een offerte is 14 kalenderdagen.

3 Betalingsvoorwaarden

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Klant alle betalingen in euro te voldoen. De facturen van Accent zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de Klant.

3.2 De facturen van Accent worden op elektronische wijze bezorgd aan de Klant, hetzij per mail in pdf, hetzij via Peppol in XML, hetzij via het platform e-Connect, naargelang de keuze van de Klant. Op uitdrukkelijke vraag van de Klant, kan Accent de facturen per post aan de Klant bezorgen, doch hiervoor is door de Klant een ecofee verschuldigd van € 5,20/factuur.

3.3 Indien de Klant na de vervaldatum, in gebreke blijft de factuur te voldoen, heeft Accent het recht om de uitvoering van de Overeenkomst eenzijdig op te schorten totdat alle betalingen verricht zijn. Bij niet-betaling binnen de afgesproken betaaltermijn, wordt automatisch en van rechtswege, en zonder noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interestvoet van 12% per jaar. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit:

 • voor de buitengerechtelijke kosten: 15% op het factuurbedrag met een minimum van € 125,00.
 • voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen – ook de niet vervallen facturen – worden onmiddellijk van rechtswege opeisbaar vanaf de wanbetaling van één enkele factuur, schriftelijke ingebrekestelling, geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, RSZ-dagvaardingen of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de Klant. Daarenboven behoudt Accent zich het recht voor om in deze gevallen de gehele Opdracht of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen en/of contante betaling te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Accent zich het recht voor de gehele Opdracht of een gedeelte ervan te annuleren. In dat geval is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum gelijk is 30% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, dit on verminderd het recht van Accent om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een schadeloosstelling te vorderen.

3.4 Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

3.5 De Uitvoerder is niet gemachtigd om facturen te innen.

3.6 Alle klachten betreffende de facturen moeten de maatschappelijke zetel van Accent binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk en wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

3.7 De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.

3.8 Indien conform de Overeenkomst of een andere grond een creditnota dient toegekend te worden aan de Klant, zal dit enkel worden toegekend aan de Klant indien aan volgende voorwaarden cumulatief werd voldaan;

 • De Klant heeft alle vervallen facturen betaald;
 • De aanvraag tot de creditnota door de Klant gebeurt schriftelijk en gebeurt uiterlijk binnen een termijn van 18 maanden na de laatste prestaties waarop de creditnota betrekking heeft.

4 Discriminatie

4.1 Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999 mogen Uitvoerders niet op discriminatoire wijze behandeld worden. Accent discrimineert niet. Accent selecteert en stelt Uitvoerders voor op grond van hun competenties en kwalificaties en houdt enkel rekening bij de zoektocht naar de juiste Uitvoerder met objectieve en reële functie-eisen van de Klant.

5 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

5.1 Accent verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle gegevens van vertrouwelijke aard die door de Klant in het kader van de Overeenkomst aan haar of haar medewerkers worden overgemaakt, strikt geheim te houden. Elke Voorstelling van een Uitvoerder door Accent is vertrouwelijk. Gegevens van Uitvoerders dienen door de Klant vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven, zelfs niet aan met de Klant verbonden ondernemingen, tenzij met schriftelijke toestemming van Accent. Bij schending van dit artikel is de Klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 10.000 EUR per inbreuk, onverminderd het recht van Accent op een hogere schadevergoeding ingeval van bewezen hogere schade.

5.2 Het is de Klant verboden om de Overeenkomst waarin o.a. de tarieven zijn opgenomen, mee te delen aan derden (hieronder eveneens begrepen: de aan de Klant verbonden ondernemingen), tenzij met schriftelijke toestemming van Accent.

5.3 Het staat de Klant vrij om rechtstreeks met de Uitvoerder afspraken te maken over het geheim houden van confidentiële informatie of over de verwerking van persoonsgegevens die de Uitvoerder krijgt tijdens zijn tewerkstelling bij de Klant. Bij een schending door de Uitvoerder, kan Accent in geen geval aansprakelijk worden gesteld door de Klant.

6 Aansprakelijkheid

6.1 De Klant erkent dat alle verbintenissen die Accent jegens de Klant op zich neemt, in het kader van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, middelenverbintenissen zijn en geen resultaatsverbintenissen. Accent is enkel aansprakelijk indien door de Klant wordt bewezen dat Accent haar verbintenissen overeenkomstig de Overeenkomst niet is nagekomen als gevolg van een foutieve handelswijze. Een eventuele schadevergoeding blijft beperkt tot de bewezen directe schade die rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van deze foutieve handelswijze van Accent. Accent is in geen geval aansprakelijk voor de door de Klant geleden indirecte schade. De totale aansprakelijkheid van Accent wordt in ieder geval beperkt overeenkomstig artikelen II.5 en III.5 Algemene Voorwaarden, dit ongeacht of een vordering betrekking heeft op contractuele dan wel buitencontractuele grondslag.

6.2 De Klant dient eventuele fouten of tekortkomingen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na vaststelling ervan, schriftelijk te melden aan Accent. Indien de Klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding wenst gebruik te maken, dient hij dit binnen de 6 maanden na het zich voordoen van de vermeende fout van Accent bij aangetekend schrijven aan deze laatste te melden, dit op straffe van verval van dit recht.

6.3 Accent is niet aansprakelijk voor een laattijdige of niet-nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst wanneer de (correcte) uitvoering van de Overeenkomst moeilijk is geworden door omstandigheden buiten de normale controle van Accent, hierbij onder meer inbegrepen doch niet gelimiteerd: brand, overstroming, onvermijdbare ongevallen, dwingende overheidsmaatregelen, pandemie, etc. Dergelijke omstandigheden schorsen de Overeenkomst tussen de Klant en Accent. Accent stelt alles in het werk om zo spoedig mogelijk de continuïteit en de naleving van haar verplichtingen te garanderen.

7 Overname

7.1 Voor wat betreft de Uitvoerder: Het is de Klant niet toegelaten om, zonder toestemming van Accent, in geval van uitzendarbeid vóór het verstrijken van de vastgelegde minimumperiode aan werkdagen (zoals voorzien in titel II), en in geval van Werving & Selectie gedurende één jaar na de Voorstelling van de Uitvoerder (zoals voorzien in titel III), een arbeidsverhouding aan te gaan met de Uitvoerder, rechtstreeks of via derden, of om de Uitvoerder direct of indirect te werk te stellen. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de Uitvoerder: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de Klant met de Uitvoerder, het laten ter beschikking stellen van de Uitvoerder aan de Klant door een derde (o.a. een ander uitzendbureau), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de Uitvoerder of met een derde die hiertoe de Uitvoerder heeft aangeworven, de Uitvoerder op zelfstandig basis prestaties laten uitvoeren, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de Uitvoerder in het bedrijf van de Klant wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitvoerder en een derde, waarbij de Klant en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen, of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben.

7.2 Voor wat betreft de vaste medewerkers van Accent: De Klant verbindt er zich toe om géén arbeidsverhouding aan te gaan met een vaste medewerker van Accent of van een aan Accent gelieerde onderneming. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker wordt begrepen: het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een medewerker, het laten ter beschikking stellen van de medewerker door een derde, het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de medewerker of met een derde die de medewerker heeft aangeworven, de medewerker op zelfstandige basis prestaties laten uitvoeren, het aangaan van een arbeidsverhouding met de medewerker door een derde die behoort tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap of die dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben als de Klant. Enkel mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Accent kan afgeweken worden van huidig artikel. Ingeval de Klant handelt in strijd met bovenstaand verbod, tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst of binnen een periode van 1 jaar na het einde van deze Overeenkomst, zal de Klant aan Accent een schadevergoeding van 25.000 EUR verschuldigd zijn, tenzij een hogere schade door Accent kan worden bewezen.

8 GDPR

8.1 Partijen verklaren ten volle de Europese en Belgische regelgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens na te leven.

8.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst vindt regelmatig een uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen Accent en de Klant. Accent wordt, overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (hierna ‘Privacywet’), beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de Uitvoerder. De Klant wordt eveneens beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de Uitvoerder, eigen werknemers of werknemers van externe bedrijven die hij verwerkt op eigen verantwoordelijkheid en eigen wettelijke grondslagen. Accent en de Klant zijn gehouden deze persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig de Privacywet en aanverwante wetgeving. Accent zal geen persoonsgegevens aan de Klant mogen doorgeven, behalve in de gevallen die door de wet bepaald zijn. De Klant verstrekt aan Accent alle informatie over de toepasselijke wetgeving die de overdracht rechtvaardigt. Ingeval van toegestane overdracht is de Klant ertoe gehouden om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te verzekeren en de Privacywet en aanverwante wetgeving te respecteren. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat aan Accent alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Klant hiertoe gerechtigd is en de eventueel noodzakelijke toestemming hiervoor heeft verkregen van de betrokkenen. De Klant vrijwaart Accent tegen elke aanspraak van Uitvoerders, medewerkers, werknemers of overige derden jegens Accent in verband met een schending door de Klant van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Accent gemaakte kosten. De Klant zal in diens relatie met zijn medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, de nodige contractuele afspraken maken opdat deze werknemers eveneens gehouden zijn tot deze verplichting. Voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant, verwerkt Accent persoonsgegevens van contactpersonen van de Klant met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar privacy beleid (te raadplegen op https://www.accentjobs.be/nl/privacybeleid). De Klant verklaart dit privacy beleid te hebben gelezen en voldoende geïnformeerd te zijn.

8.3 Onverminderd de mogelijkheid voor Accent om een hogere schadevergoeding te vorderen voor de werkelijke schade die de schending van de verplichtingen uit dit artikel met zich meebrengen, zal de Klant bij schending van dit artikel een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 50.000.

8.4 Op verzoek van de Klant, kan Accent op diens bedrijfssite een videovacature opnemen en overgaan tot publieke verspreiding. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de video en waarborgt dat de personen die in beeld worden gebracht, hiertoe hun voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. De Klant vrijwaart Accent voor eventuele claims, van welke aard ook, die verband houden met de opmaak en verspreiding van de videovacature.

9 Onbezoldigde test

9.1 Indien de Klant voorafgaandelijk aan de arbeidsovereenkomst een onbezoldigde test wenst af te nemen van een Uitvoerder, dan moet de Klant rekening houden met de geldende basisprincipes. Accent is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen omwille van het niet-naleven van deze principes door de Klant.

10 Beëindiging

10.1 Onverminderd het eventuele recht op schadeloosstelling van Accent, kan Accent de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige opzeggingsvergoeding beëindigen:

 • ingeval van herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige en/of niet-betaling op één enkele vervaldag) door de Klant;
 • ingeval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;
 • ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;
 • indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
 • ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
 • indien de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of heeft verstrekt;
 • ingeval van verandering in de controle of het beheer van de Klant;
 • indien de Klant diens wettelijke verplichtingen niet nakomt;
 • indien de Klant diens verbintenissen conform de Overeenkomst of algemene Voorwaarden niet nakomt.

In bovenvermelde gevallen, zal de Klant voor de nog lopende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn dewelke overeenstemt met het bedrag dat Accent zou factureren voor de overeengekomen prestaties in geval van volledige uitvoering van de lopende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. Deze forfaitaire vergoeding zal minstens € 50,00 bedragen per kalenderdag.

10.2 De Klant die de Overeenkomst eenzijdig en voortijdig verbreekt, zal overeenkomstig artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan het bedrag dat Accent zou gefactureerd hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125,00 per kalenderdag/per Uit- voerder. Dergelijke verbreking wordt geacht plaats te vinden in geval van niet-naleving door de Klant van diens wettelijke verplichtingen of wanneer de Klant foutieve inlichtingen verstrekt bij het sluiten van de Overeenkomst. Accent behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisten die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade.

11 Diversen

11.1 Deze Algemene Voorwaarden mogen geen doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Elke wijziging, afwijking of verandering in de opdracht, die een wijziging van de omvang of de complexiteit van de opdracht tot gevolg heeft, wordt vastgelegd in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Accent en de Klant. De Algemene Voorwaarden zijn steeds gevoegd als bijlage bij de Overeenkomst en worden vermeld op elke factuur van Accent. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst betekent de betaling van een factuur van Accent de bevestiging van de kennisname en de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Dit geldt eveneens in het geval van onbetaalde facturen die niet binnen de termijn van 8 dagen werden geprotesteerd.

11.2 Indien een bepaling van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, laat dit de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een alternatieve geldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, zoals toegestaan door het toepasselijke recht.

11.3 Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.

11.4 Partijen erkennen dat een gewone elektronische handtekening (zoals bijvoorbeeld een ingescande handtekening), zoals omschreven in artikelen 3,10° - 3,12° eIDAS-Verordening, eenzelfde bewijswaarde heeft als een gekwalificeerde elektronische handtekening.

11.5 Alle clausules die bedoeld zijn om de duur van de Overeenkomst te overleven, blijven ook geldig en uitvoerbaar na de Overeenkomst.

11.6 De toepassing van artikel 5.85, lid 3, boek V van het nieuw Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten in de verhouding tussen Accent en de Klant.

II. Uitzendarbeid

1 Toepassing

1.1 De bepalingen van Titel II zijn van toepassing in zoverre de opdracht van Accent erin bestaat Uitvoerders als uitzendkracht ter beschikking te stellen aan de Klant overeenkomstig de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van titel II en de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van titel II voorrang.

2 Voorwerp

2.1 Accent verbindt zich ertoe om alle mogelijke – binnen redelijke grenzen – inspanningen te leveren om aan de Klant geschikte Uitvoerders ter beschikking te stellen.

3 Verplichtingen Klant

3.1 De Klant verbindt er zich toe om bij aanvang en tijdens de duur van de Overeenkomst alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie schriftelijk te communiceren aan Accent. Elke wijziging die betrekking heeft op de tewerkstellingsinformatie van een Uitvoerder, dient onmiddellijk en steeds voor aanvang van de tewerkstelling te worden meegedeeld aan Accent. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen: aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de Klant, evenals de toekenningsmodaliteiten; aangaande de activiteiten, het takenpakket, de locatie, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid; aangaande economische werkloosheid, waarbij de Klant Accent voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; aangaande een eventueel arbeidsongeval; aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de Uitvoerder; aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de Uitvoerders; aangaande weerverlet; aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht.

3.2 De Klant verbindt er zich toe om minimaal de contractueel overeengekomen uren te respecteren door te voorzien in arbeid en deze uren te vergoeden. Indien de Klant eenzijdig én voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid beslist dat de Uitvoerder dient te stoppen, zal de Klant met toepassing van de artikelen 1226 ev. Van het Burgerlijk wetboek een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn dewelke overeenstemt met het bedrag dat Accent zou factureren voor de overeengekomen prestaties in geval van volledige uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Deze forfaitaire vergoeding zal minstens € 50,00 bedragen per kalenderdag.

3.3 De Klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig, onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, laattijdige meldingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Klant. De Klant zal Accent vrijwaren voor enige vordering van derden.

3.4 Accent kan enkel Uitvoerders aan de Klant ter beschikking stellen voor de motieven die zijn omschreven in de wet van 24/07/1987, hetzij tijdelijke arbeid ter vervanging van een vaste medewerker, hetzij tijdelijke vermeerdering van werk, hetzij voor uitzonderlijk werk, hetzij voor het invullen van een vacante betrekking (instroom). De Klant draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet en CAO voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van de Uitvoerders. De Klant staat als enige in voor het gebrek aan of foutieve toepassing van motieven, termijnen, toelatingen en meldingen, opgave van het aantal tewerkstellingspogingen bij instroom. De klant dient Accent te vrijwaren voor de aan Accent opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen voor de overtreding van de wet en/of de CAO. De Klant zal bij een eventuele controle of audit steeds alle medewerking verlenen en indien gewenst de bewijs- en verantwoordingsstukken overmaken aan Accent.

3.5 Bij het motief instroom moet de Klant Accent schriftelijk meedelen of een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging ondernomen werd om de bepaalde werkpost in te vullen aan de hand van het motief instroom. De Uitvoerder die voorafgaand aan de tewerkstelling onder het motief instroom een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur zelf heeft beëindigd om via uitzendarbeid opnieuw in te stromen kan recht hebben op een tewerkstellingsgarantie van één maand. Indien de Klant vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dient de Klant het loon van de Uitvoerder voor de resterende duur, zoals voorzien in artikel 28 en 29 van CAO nr. 108 van 16 juli 2013, te betalen aan Accent.

3.6 De Klant zal enkel beroep doen op flexijobs nadat de Klant voorafgaandelijke geverifieerd heeft of hij voldoet aan de toepassingsvoorwaarden om beroep te doen op een flexijob. Indien de prestatie van de Uitvoeder die een flexijob uitoefent later eindigt dan voorzien in de arbeidsovereenkomst, dient de Klant dit aan Accent uiterlijk te melden binnen de 6 uren volgend op het oorspronkelijke einduur zodat Accent de wijziging tijdig kan doorgeven aan de RSZ. Indien na de prestaties van de Uitvoerder blijkt dat onterecht toepassing werd gemaakt van het statuut flexijob of indien de wijziging van het einduur later wordt meegedeeld dan binnen de 6 uren na het oorspronkelijk einduur, worden de prestaties van de Uitvoerder gefactureerd onder het reguliere statuut.

3.7 De Klant neemt er kennis van dat opeenvolgende dagcontracten enkel zijn toegestaan mits een nood aan flexibiliteit aanwezig is in diens onderneming én dat de Klant vanaf 01.01.2023 een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage is verschuldigd ten aanzien van de RSZ indien bepaalde drempels worden overschreden per Uitvoerder per semester. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de opeenvolgende dagcontracten. Bij een eventuele controle, zal de Klant zijn volledige medewerking verlenen aan Accent en de nodige bewijzen bezorgen inzake de nood aan flexibiliteit. De Klant kan de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage in geen geval verhalen op Accent. Accent behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik van opeenvolgende dagcontracten alle kosten die zij ingevolge hiervan zou hebben, integraal te verhalen op de Klant.

3.8 Wanneer de Uitvoerder een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden aanvraagt, moet Accent krachtens artikel 8 van de CAO nr. 161 de aanvraag schriftelijk en gemotiveerd beantwoorden binnen een termijn van één maand. Op eenvoudig schriftelijk verzoek van Accent, deelt de Klant binnen een termijn van 7 kalenderdagen schriftelijk aan Accent mee of er al dan niet een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden bij de Klant mogelijk is. In geval van weigering, uitstel of tegenvoorstel, deelt de Klant de concrete motieven hiervoor mee binnen dezelfde termijn. Indien de Klant niet binnen de gestelde termijn de concrete redenen aan Accent meedeelt, behoudt Accent zich het recht voor om de boete krachtens artikel 174/2 van het Sociaal Strafwetboek op de Klant te verhalen. De Klant is medeverantwoordelijk voor de correcte toepassing van de Richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Indien de Uitvoerder nadelige behandeling inroept nadat hij een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden heeft aangevraagd, moet de Klant het bewijs leveren dat de nadelige maatregelen werd getroffen om redenen die vreemd zijn aan de uitoefenen van de rechten die voortvloeien uit cao nr. 161. Aangezien enkel de Klant kan aangeven of er een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden al dan niet beschikbaar is, moet hij, op eenvoudig schriftelijk verzoek van Accent, binnen een termijn van 7 kalenderdagen schriftelijk aantonen dat er geen sprake is van een nadelige behandeling, d.w.z. aantonen dat er redenen bestaan die vreemd zijn aan de uitoefening van de rechten die voortvloeien uit cao nr. 161 en hiervoor de nodige bewijsstukken aanleveren. Indien Accent veroordeeld wordt tot een schadevergoeding, behoudt Accent zich het recht voor om de schadevergoeding op de Klant te verhalen.

3.9 De Klant dient Accent via geschrift of elektronisch te informeren in het geval dat de Uitvoerder vanuit een ander land ter beschikking wordt gesteld aan een Klant gevestigd in België. Eventuele geldboetes en hieraan verbonden administratieve kosten (inclusief, doch niet limitatief, de proceskosten waaronder tevens begrepen de advocaatkosten) die voortvloeien uit de niet-naleving van deze verplichting zijn ten laste van de Klant en zullen door Accent aan de Klant gefactureerd worden. Dit artikel geldt eveneens indien Accent op vraag van de Klant een Uitvoerder detacheert naar het buitenland. Accent factureert aan de Klant voor elke nieuwe detacheringsaanvraag een administratieve werkingskost van € 50. Per verlenging van een bestaande detachering wordt tevens een administratieve werkingskost van € 50 gefactureerd. Op schriftelijke aanvraag van de Klant, doet Accent het nodige om de Single Permit aan te vragen voor een Uitvoerder. Indien de Klant de Uitvoerder zelf heeft gerekruteerd en geselecteerd (Payroll), factureert Accent aan de Klant een administratieve kost van € 250. De Klant staat zelf in voor de betaling van de eventueel verschuldigde retributiekost. Indien de Klant ingaat tegen het negatief advies van Accent om een Uitvoerder te detacheren naar een bepaald land, dan draagt de Klant de volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele boetes die daaruit voortvloeien. Accent houdt zich het recht voor om voormelde bedragen eenzijdig te verhogen in geval van een stijging van de loonkost of de werkingskosten van Accent of indien extra lasten worden opgelegd van overheidswege die niet waren voorzien op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst.

3.10 De Klant dient Accent de nodige stavingsstukken te bezorgen, in geval van een uitbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Indien er, na controle door de fiscus of de RSZ, een rechtzetting moet uitgevoerd worden, draagt de Klant hiervoor de volledige aansprakelijkheid. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn eveneens ten laste van de Klant en zullen door Accent aan de Klant gefactureerd worden.

3.11 De Klant kan geen beroep doen op de diensten van Accent in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de Klant Accent hiervan onmiddellijk en bij voorkeur voorafgaandelijk aan de opstart van de Uitvoerder schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de Uitvoerders in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Accent aan de Klant. De Klant kan geen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen doorgeven bij uitbesteding aan derden. Doet de Klant dit toch, zal het gebruikelijk loon verder worden uitbetaald en gefactureerd aan de Klant door Accent.

3.12 Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de Uitvoerders recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques, ecocheques en andere looncomponenten alsof ze bij de Klant vast in dienst zouden zijn. De Klant dient deze loongegevens mee te delen aan Accent. De Klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Klant.

3.13 Tijdens de duur van de tewerkstelling van de Uitvoerder bij de Klant staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24/07/1987, de Klant in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de Klant de Uitvoerders dient te behandelen alsof ze vast in dienst zouden zijn, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de Uitvoerder op het werk etc.

3.14 Wat betreft arbeidsveiligheid en – hygiëne, geniet de Uitvoerder het niveau van bescherming alsof hij een vaste medewerker van de Klant zou zijn. De Uitvoerder mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals vermeld op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals vermeld in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het KB van 15/10/2010 dient de Klant, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, vóór de terbeschikkingstelling van de Uitvoerder, deze aan Accent over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de Klant het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De Klant dient conform deze Algemene Voorwaarden elke wijziging inzake de werkpost (o.a. takenpakket en locatie) onmiddellijk mee te delen aan Accent. De Klant draagt (conform artikel 11 van het KB 15/12/2020) de eindverantwoordelijkheid voor het kosteloos ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met Accent werd afgesloten. In het kader van de verplichting om in te staan voor de toepassing van de wetgeving inzake welzijn op het werk ten aanzien van de Uitvoerder, geeft de Klant instructies aan de bij hem tewerkgestelde Uitvoerders en oefent hij het feitelijk werk- geversgezag over hem uit.

3.15 Wanneer een Uitvoerder betrokken is bij een arbeidsongeval zal de Klant, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, Accent onmiddellijk verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte, bij gebreke waarvan de Klant aansprakelijk zal worden gesteld voor alle mogelijke schade voortvloeiend uit diens verzuim. De bevoegde dienst voor preventie en bescherming van de Klant onderzoekt elk ernstig arbeidsongeval overkomen aan de Uitvoerder en neemt contact op met de preventiedeskundige van Accent, waarbij deze laatste zijn medewerking verleent aan het onderzoek. In geval van een ernstig arbeidsongeval, dient het omstandig verslag te worden opgesteld door de interne preventieadviseur (niveau I of II) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de Klant, op kosten van de Klant. Accent is, als juridische werkgever, niet bevoegd om dit verslag op te stellen (Codex Welzijn op het Werk, Boek I, Titel VI, hoofdstuk I). Dit omstandig verslag dient binnen de 10 dagen na het arbeidsongeval opgestuurd te worden door de Klant naar de Federale Inspectiedienst. Indien een externe deskundige aangesteld wordt door de Federale Inspectiedienst vallen de kosten van deze deskundige ten laste van de Klant. In geval van een zeer ernstig arbeidsongeval informeert de Klant de Federale Inspectiedienst zo snel mogelijk.

3.16 De Klant zal steeds en te allen tijde zijn medewerking verlenen aan elk onderzoek dat gebeurt in het kader van een arbeidsongeval.

3.17 Bij een arbeidsongeval van de Uitvoerder, vergoedt de arbeidsongevallenverzekeraar van Accent rechtstreeks de Uitvoerder. De Uitvoerder kan geen schadevergoeding vorderen van Accent aangezien Accent als juridische werkgever van burgerlijke immuniteit geniet. Indien de uitvoerder een schadevergoeding vordert van de Klant, kan de Klant deze vergoeding in geen geval verhalen ten opzichte van Accent.

3.18 Indien de arbeidsongevallenverzekeraar van Accent verhaal uitoefent ten aanzien van de Klant voor de vergoedingen die worden betaald aan het slachtoffer van een arbeids- ongeval en dit verhaal niet de volledig door de arbeidsongevallenverzekeraar gedragen kost bevat, zal Accent het resterende bedrag factureren aan de Klant.

4 E-connect

4.1 De Klant en Accent sluiten een schriftelijke overeenkomst conform artikel 17 van de wet van 24/07/1987. De variabele verplichte vermeldingen per Uitvoerder worden wekelijks elektronisch ter beschikking gesteld aan de Klant via het platform e-Connect. Partijen gaan ermee akkoord dat deze niet wekelijks moeten ondertekend worden. De Klant verbindt zich ertoe om zelf zijn account te activeren via tussenkomst van zijn contactpersoon bij Accent. Partijen komen overeen dat indien de Klant geen schriftelijke opmerkingen doorgeeft aan Accent binnen de vijf werkdagen na het elektronisch versturen van het contract, dit contract stilzwijgend werd aanvaard door de Klant.

5 Tarieven en facturatie

5.1 De Klant is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van de ondertekende Overeenkomst en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de Klant de niet-ondertekening niet ten nadele van Accent kunnen inroepen en zal Accent de werkelijk door de Uitvoerder verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de Klant. De Klant is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen van het exemplaar ondertekend door de Uitvoerder binnen de 48 uur na het toesturen ervan door Accent.

5.2 Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de Klant de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de Uitvoerder. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de Klant een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door Accent geenszins in de weg zou staan. De Klant zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische of elektronische prestatieverwerking (e-Connect) gaat de Klant steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan Accent, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de Klant is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

5.3 De facturatie gebeurt op basis van de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze (via e-Connect) doorgegeven door de Klant, met een minimum van de door Klant aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de Uitvoerder en indien aan de informatieverplichting voorzien in II.3 van deze Algemene Voorwaarden voldaan werd. Bij gebrek aan door de Klant doorgegeven prestatiestaten (hetzij schriftelijk en ondertekend, hetzij elektronisch of automatisch) gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de Uitvoerder verrichte prestaties, met een minimum van de door de Klant aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de Klant aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de Uitvoerder ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de Klant.

5.4 De facturatie omvat eveneens de overige looncomponenten zoals voorzien in art. II.3 van de Algemene Voorwaarden, verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) wordt de Uitvoerder vergoed overeenkomstig de bij de Klant ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het te betalen loonsupplement en de looncomponenten worden aan de Klant gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het uurloon van de Uitvoerder of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. Per begonnen gefactureerd uur rekent Accent aan de Klant een kost aan voor de dimona-aangifte, zonder toepassing van de overeengekomen coëfficiënt. Elke correctie op het uurloon en/of de overige looncomponenten waar de Uitvoerders tijdens of na de tewerkstelling recht op hebben, wordt eveneens aan de Klant gefactureerd. De kost van ziekte factureert Accent eveneens door aan de Klant. Onder het begrip ‘ziekte’, vermeld in Overeenkomst tussen Accent en de klant of in huidige Algemene Voorwaarden, wordt begrepen: elke dag ziekte tijdens de arbeidsovereenkomst waarvoor Accent gewaarborgd loon dient uit te betalen aan de Uitvoerder, evenals de eventuele aanvullende vergoeding die verschuldigd is door Accent voor een dag ziekte na het einde van de arbeidsovereenkomst tussen de Uitvoerder en Accent. De kost van de ecocheques, eventuele jaarlijkse premies wordt per gewerkte dag (en indien van toepassing ook per RSZ gelijkgestelde dag) gefactureerd. De kost voor de arbeidsduurverminderingsdagen wordt aan de Klant gefactureerd per opgebouwde dag arbeidsduurvermindering. Accent factureert bijkomend: een administratieve kost per arbeidsongeval per Uitvoerder van € 250. Indien het arbeidsongeval nadien niet wordt erkend door de arbeidsongevallenverzekeraar, wordt dit bedrag door Accent teruggestort aan de Klant.

5.5 De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief, evenals de kostenposten die zijn opgenomen in de Overeenkomst die de coëfficiënt en/of het tarief bepalen, kan/kunnen door Accent eenzijdig worden verhoogd in geval van:

 • een stijging van de directe of indirecte patronale lasten;
 • alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen of de werkingskosten van Accent doen stijgen;
 • extra lasten die van overheidswege worden opgelegd aan Accent die niet waren voorzien op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst. Dit tarief wordt eveneens door Accent eenzijdig verhoogd bij stijging van het uurloon van de Uitvoerder ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loons- verhogingen die van toepassing zijn bij de Klant.

5.6 Alle voordelen op fiscaal en sociaal vlak voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst van uitzendarbeid komen toe aan Accent, voor de periode van uitzendarbeid. Zonder limitatief te zijn, behoort hiertoe de (gedeeltelijke) vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in hoofde van Accent conform de artikelen 275/1 WIB92 (vrijstelling op een aantal gepresteerde overuren), 275/5 WIB92 (vrijstelling in geval van ploeg- en nachtarbeid, werken in onroerende staat). Het uitzendkantoor beoordeelt aan de hand van de door de Klant doorgeven tewerkstellingsinformatie of Accent in aanmerking kan komen voor de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Vanaf 1 oktober 2022 kan Accent de vrijstelling voor ploegen- en nachtarbeid en werken in onroerende staat enkel aanvragen mits de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant.De klant verklaart dat hij deze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming aan Accent heeft gegeven, hetzij door ondertekening van het addendum inzake de vrijstelling tot doorstorting, hetzij door de factuur die betrekking heeft op de prestaties die het recht openen op de vrijstelling stilzwijgend te aanvaarden. De Klant verbindt er zich toe om de volledige medewerking te verlenen aan Accent in geval van een eventuele fiscale controle voor het bezorgen van alle bewijsdocumenten die aantonen dat de aanvraag van de vrijstelling terecht wordt toegepast. Indien de toepassing van de vrijstelling tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing als onterecht zou worden beschouwd door de fiscus, zal de Klant instaan om alle schade, die Accent ingevolge deze weigering heeft geleden, aan Accent te vergoeden. Eventueel gecrediteerde bedragen ingevolge deze vrijstelling worden door de Klant aan Accent terugbetaald.Deze verplichtingen blijven uitdrukkelijk bestaan na het einde van de samenwerking tussen de Klant en Accent.

6 Aansprakelijkheid

6.1 De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in oud artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de Klant. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de Uitvoerder aan derden berokkende schade. De voorziening van een ‘clausule uitzendarbeid’ in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de Klant wordt aanbevolen. Accent is evenmin aansprakelijk voor de schade die de Uitvoerder aan de Klant berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de Klant. De aansprakelijkheid van Accent is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de Uitvoerder toevertrouwd. Accent is evenmin aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de Klant aan de Uitvoerder werden toegestaan. Ook de terugvordering van kosten voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zal zonder de bemiddeling van Accent gebeuren. Accent is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn Uitvoerders. In elk geval is de aansprakelijkheid van Accent beperkt tot het totaal van de door Accent aan de Klant gefactureerde bedragen in het betreffende kalenderjaar, met een absoluut maximum van 100.000 € per kalenderjaar voor alle schadegevallen in het betreffende kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Accent is bovendien beperkt tot de directe schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren van de Overeenkomst van Accent. Accent is in geen geval aansprakelijk voor de door de Klant geleden bedrijfsschade of andere indirecte schade zoals onder meer de schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of de toepassing van boeteclausules.

7 Overname

7.1 In geval van overname: indien de Klant vóór het einde van een minimumperiode van 125 (Accent Jobs For People) en 130 (voor Accent Construct) voltijds gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling binnen de 12 maanden na de laatste arbeidsovereenkomst tussen Accent en de Uitvoerder, zonder tussenkomst van Accent, een arbeidsverhouding aangaat met de Uitvoerder voor dezelfde of een andere functie, zal de Klant per overgenomen Uitvoerder aan Accent, bij wijze van overname een bedrag gefactureerd worden gelijk aan 25% van het brutojaarloon van de betrokken Uitvoerder tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De minimumperiode is van toepassing op elke Uitvoerder afzonderlijk. Bovenvermeld overnamebedrag is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de Klant en Accent dat de schade, geleden door Accent, onder meer gebaseerd is op de kosten die de Klant zou moeten besteden voor prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, onverminderd het recht van Accent om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermeld bedrag overtreft. Hetzelfde geldt indien de Voorstelling nooit werd gevolgd door een effectieve tewerk- stelling via Accent en de Klant een arbeidsverhouding aangaat met de Uitvoerder voor dezelfde of een andere functie binnen de 12 maanden na de datum van Voorstelling.

7.2 De Klant is dit overnamebedrag ook verschuldigd indien Accent – voor het einde van de minimumperiode van 125 respectievelijk 130 naargelang Accent Jobs For People of Accent Construct gepresteerde werk dagen terbeschikkingstelling - de terbeschikkingstelling dient stop te zetten:

 • omwille van de niet-naleving door de Klant van op hem rustende verplichtingen conform de tussen de Klant en Accent geldende afspraken of de Belgische en Europese wet- en regelgeving.
 • omdat de Klant zich bevindt in een staat van faillissement, ontbinding, in vereffening of in geval van kennelijk onvermogen van de Klant.

7.3 De Klant is dit overnamebedrag ook verschuldigd indien de Uitvoerder, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de Klant aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de Uitvoerder nog geen 125 respectievelijk 130 naargelang Accent Jobs For People of Accent Construct gepresteerde werkdagen zijn. De Klant verbindt zich ertoe Accent op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijnvoornemen om met de Uitvoerder een arbeidsverhouding aan te gaan.

7.4 Dit overnamebedrag is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de Uitvoerder dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of CAO’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 125 respectievelijk 130 naargelang Accent Jobs For People of Accent Construct werkdagen terbeschikkingstelling werd gepresteerd en de Klant een arbeids- verhouding met de Uitvoerder aangaat. Definities: Wordt verstaan onder Uitvoerder: de door Accent geselecteerde Uitvoerder die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de Klant en de Uitvoerder die door Accent werd voorgesteld aan de Klant. Wordt verstaan onder brutojaarloon van de Uitvoerder: indien de Uitvoerder reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de Klant geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92 x het aantal nog te pres- teren dagen/125 respectievelijk 130 naargelang Accent Jobs For People of Accent Construct. Indien de Uitvoerder nog niet gewerkt heeft: het bij de Klant voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de Klant) x het in de sector van de Klant geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92. Het brutojaarloon wordt in elk geval verhoogd met alle extralegale voordelen, zoals doch niet limitatief, maaltijdcheques, ecocheques, GSM, ... .

7.5 Dit artikel is niet van toepassing bij ‘payroll medewerkers’, zijnde medewerkers waar- voor de aanbreng, screening en selectie door de Klant zelf werd uitgevoerd zonder tussenkomst van Accent.

III. Werving & selectie

1 Toepassing

1.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de bepalingen van titel III van toepassing indien de dienstverlening van Accent bestaat uit het werven en/of selecteren van Uitvoerders voor de Klant met als doel een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand te brengen tussen de Klant en de Uitvoerder. Onderstaande bepalingen zijn geldig zodra Accent aan de Klant een Uitvoerder voorstelt. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van titel III en de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden, gaan de bepalingen van titel III voor.

2 Voorwerp

2.1 Accent verbindt zich er toe om alle mogelijke – binnen redelijke grenzen – inspanningen te leveren om een voor de Klant geschikte Uitvoerder te selecteren teneinde de Klant toe te laten een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de Uitvoerder.

3 Verplichtingen Klant

3.1 De Klant verstrekt aan Accent alle gegevens die nodig zijn voor een optimale werving en selectie. De Klant verbindt zich ertoe om steeds correcte en accurate informatie te bezorgen en belangrijke wijzigingen in de gegevens onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uur mee te delen aan Accent.

4 Tarieven

4.1 Accent werkt voor werving- en selectiediensten op basis van de ‘first talent, then pay’ formule. De Klant is slechts gehouden een vergoeding (hierna: ‘Vergoeding’) te betalen als een door Accent voorgestelde Uitvoerder effectief wordt weerhouden door de Klant en een arbeidsverhouding, van welke aard ook, aangaat met de door Accent voorgestelde Uitvoerder.

4.2 De Vergoeding welke verschuldigd is bij een effectieve tewerkstelling wordt bepaald in de Overeenkomst en wordt berekend op basis van het bruto jaarpakket van de Uitvoerder, ongeacht of de Uitvoerder deeltijds of voltijds werkt. Dit omvat:

 • De jaarlijkse bruto-vergoeding, berekend op basis van 13,92 maanden (12 maanden ingeval van zelfstandige samenwerking tussen de Uitvoerder en de Klant) vóór inhouding of aftrek van sociale zekerheidsbijdragen.
 • Netto-onkosten, voordelen van alle aard, commissies, maaltijdcheques, gegarandeerde of variabele bonussen (at target), groepsverzekering, hospitalisatieverzekering.
 • Het voordeel voortvloeiend uit het gebruik van een firmawagen zal geraamd worden op 625 EUR/maand.Indien de Uitvoerder wordt aangeworven voor een deeltijdse functie, wordt de Vergoeding berekend op basis van de jaarlijkse bruto bezoldiging van de Uitvoering dat de Uitvoerder zou hebben ontvangen indien hij voltijds zou tewerkgesteld zijn bij de Klant.

De vergoeding overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen Accent en de Klant, (hetzij als percentage van het bruto jaarpakket, hetzij als forfaitair bedrag) kan door Accent eenzijdig worden verhoogd in geval van:

 • een stijging van de loonkost of de werkingskosten van Accent;
 • Extra lasten die van overheidswege worden opgelegd aan Accent die niet waren voorzien op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst

4.3 De klant verbindt er zich toe, telkens wanneer hij een kopie van het loonvoorstel overmaakt aan de Uitvoerder, dit ook over te maken aan Accent. Daarnaast bezorgt de Klant aan Accent steeds een kopie van de finale overeenkomst met de Uitvoerder zodoende Accent steeds over de juiste en accurate informatie beschikt inzake het bruto jaarpakket van de Uitvoerder

4.4 De Vergoeding is een all-in vergoeding en omvat alle werving- en selectiekosten die door Accent worden gemaakt in de uitvoering van haar opdracht. Accent zal geen andere kosten aanrekenen dan de Vergoeding. Enkel buitenlandse reis- en/of verblijfkosten gemaakt door Accent en de Uitvoerders in verband met de werving- en selectieprocedure zullen apart worden gefactureerd aan de Klant, op voorwaarde dat de Klant met de buitenlandse reis- en/of verblijfskosten voorafgaandelijk heeft ingestemd. Deze zullen door Accent aan de Uitvoerders worden vergoed. Accent brengt deze kosten nadien in rekening van de Klant, welke deze kosten aan Accent zal voldoen

4.5 Alle bedragen zijn exclusief BTW. De Vergoeding is verschuldigd op het moment dat de Klant voor zichzelf, middels en/of voor derden, een tewerkstellingsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de Uitvoerder.

4.6 Eventuele afspraken in de Overeenkomst met betrekking tot het crediteren van de Vergoeding bij een vervroegde beëindiging, gelden enkel voor zover er aan volgende voorwaarden, cumulatief voldaan is:

 • het ontslag van de door Accent geselecteerde Uitvoerder door de Klant heeft enkel betrekking op de kwalificaties, de professionele geschiktheid of het gedrag van de Uitvoerder. De garantieregeling is niet van toepassing voor andere gevallen zoals onder meer (niet-limitatieve opsomming) gevallen van overmacht, afdankingen door de Klant wegens economische en technische redenen, wanneer de door Accent voorgestelde Uitvoerder zelf ontslag neemt wegens dringende reden of wegens fouten in hoofde van de Klant
 • het ontslag is niet te wijten aan een manifest verschil tussen de door de Klant aan Accent gedane beschrijving van de functie-eisen van de opdracht bij de Klant en de werkelijke inhoud van de effectief uitgeoefende opdracht door de door Accent geselecteerde Uitvoerder bij de Klant,
 • het ontslag wordt omstandig gemotiveerd door de Klant, en wordt door de Klant binnen de vijf werkdagen na het ontslag aan Accent meegedeeld. De onmiddellijke toepassing van de garantieregeling wordt door de Klant binnen de vijf werkdagen na de kennisgeving van het ontslag gevraagd, alsook wordt binnen die termijn de bewijsstukken omtrent de reden van het ontslag overgemaakt aan Accent,
 • elk aan de Klant in uitvoering van het samenwerkingsakkoord gefactureerd bedrag, werd betaald zoals overeengekomen.

In voorkomend geval zal Accent de Vergoeding (deels) crediteren zoals bepaald in de commerciële afspraken.

5 Aansprakelijkheid

5.1 De Klant is verantwoordelijk voor zijn/haar uiteindelijke keuze van de Uitvoerder.
Accent is niet aansprakelijk indien de Uitvoerder niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Klant, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van een handelen of nalaten van Accent in strijd met de bepalingen van III.2 van de Algemene Voorwaarden. De eventuele aansprakelijkheid van Accent is in elk geval beperkt tot de door de Klant bewezen directe schade en tot maximaal de helft van de in verband met de opdracht aan de Klant in rekening gebrachte of te brengen Vergoeding, met een absoluut maximum van 100.000 € per kalenderjaar voor alle schadegevallen in het betreffende kalenderjaar

5.2 Accent kan nooit aansprakelijk zijn voor enige schade en/of verliezen, waaronder begrepen gevolgschade:

 • Die zou voortvloeien uit (a) een fout in de referenties, de beroepservaring, de vaardigheden of de personaliteit van de Uitvoerder (b) het eventueel verzuim van de Uitvoerder aan de wettelijke, medische of deontologische verplichtingen, (c) het gebruik van valse informatie of verzuim van informatie door de Uitvoerder.
 • als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Accent voorgestelde Uitvoerder met wie de Klant een tewerkstellingsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Overname

De Klant zal gedurende de duur van de Overeenkomst en tot één jaar na de Voorstelling door Accent van een Uitvoerder niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks een tewerkstellingsverhouding aangaan met de door Accent voorgestelde Uitvoerder nadat de Klant de Uitvoerder vooraf had geweigerd of nadat de Uitvoerder vooraf had geweigerd. Wordt in dit artikel verstaan onder Uitvoerder: elke door Accent geselecteerde Uit- voerder die werd voorgesteld aan de Klant. Indien de gegevens van de voorgestelde Uitvoerder reeds opgenomen zijn in de databank van de Klant – door bijvoorbeeld spontane sollicitatie van de Uitvoerder bij de Klant of door Voorstelling door een andere vennootschap – zal deze Uitvoerder niet beschouwd worden als geselecteerd door Accent mits deze gegevens maximaal 2 maand in het bezit zijn van de Klant of mits de Klant in de 4 weken voorafgaandelijk aan de Voorstelling door Accent contacten had met de Uitvoerder in het kader van een mogelijke aanwerving. Bij eventuele discussie tussen Accent en de Klant dient de Klant Accent de nodige bewijsstukken hiervan over te maken. Indien de Klant het hierboven genoemde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een overnamebedrag verschuldigd aan Accent ten belope van de Vergoeding, te vermeerderen met 25%, dewelke zal gefactureerd worden aan de Klant. In geval het bedrag van het bruto jaarpakket van de Uitvoerder hoger zou zijn dan 60.000 EUR, dan zal het overnamebedrag gelijk zijn aan 25.000 EUR.