Privacybeleid

Lees deze privacyverklaring en cookie policy (hierna: de “Privacyverklaring”) aandachtig door aangezien deze uitleg geeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ACCENT en uw rechten onder de toepasselijke wetgeving toelicht.

Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt, verbeterd, aangevuld of geactualiseerd. De meest actuele versie van de Privacyverklaring kunt u ten allen tijde vinden op de website https://www.accentjobs.be/nl/privacybeleid/. ACCENT adviseert u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 - Algemeen 

Deze Privacyverklaring geeft aan hoe persoonsgegevens van u door ACCENT worden verwerkt.

De verwerking gebeurt door ACCENT met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België en ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0455.069.956 (Accent Jobs for People NV), 0887.120.626 (Accent Construct NV) of 0846.963.913 (Accent Group NV) (allen in deze Privacyverklaring genaamd ‘ACCENT’).

ACCENT verwerkt persoonsgegevens van verschillende categorieën van personen:

 • van kandidaten die zich inschrijven bij één van de kantoren van ACCENT om vast werk of werk als uitzendkracht te vinden,
 • van personen die de MY ACCENT app (hierna: de “App”) gebruiken,
 • van personen die de website www.accentjobs.be (hierna: de ‘Website’) gebruiken van zodra zij de Website gebruiken,
 • van personen die door kandidaten worden opgegeven als referentie- en/of contactpersoon voor noodgevallen,
 • van contactpersonen bij klanten,
 • van interne medewerkers en sollicitanten voor een interne vacature bij ACCENT,
 • van contactpersonen bij leveranciers en dienstverleners,
 • van personen die op enige andere manier gegevens nalaten bij ACCENT om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van ACCENT.

1.2. ACCENT streeft ernaar de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“AVG) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, na te leven , alsook de bepalingen inzake reclame per elektronische post uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing).

1.3. Door gebruik te maken van de App en/of de Website en/of persoonsgegevens aan ACCENT te verstrekken, verklaart u kennis genomen te hebben van de bepalingen van de Privacyverklaring.

Artikel 2 - Persoonsgegevens  

2.1 ACCENT verwerkt enerzijds persoonsgegevens die u ons meedeelt, zoals:

 • Elektronische identificatiegegevens zoals IP-adres, via cookies (zie artikel 7),…;
 • Identificatiegegevens:  zoals naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, adres, nationaliteit …;
 • Professionele en/of opleidingsgegevens zoals bv. CV, motivatiebrief, opleidingen, werkgeschiedenis,…;
 • Gegevens voor salarisadministratie zoals bv. rijksregisternummer, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, bankrekeningnummer,…

2.2 ACCENT verwerkt daarnaast ook publiek beschikbare gegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website of op LinkedIn, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers zijn verschenen, of gegevens die terug te vinden zijn via een levering van informatie, bv. Graydon.

Artikel 3 - Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking 

3.1 Algemene doeleinden en rechtsgrond:

ACCENT zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Elektronische identificatiegegevens: 

- Voor  het verzorgen en verbeteren van de Website en de Apps; 

- Met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van ACCENT om haar Website, Apps en dienstverlening voortdurend te verbeteren en om de goede werking en groei van ACCENT te waarborgen (vrijheid van ondernemen en recht op informatie).

 • Identificatiegegevens: 

- Om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken;

- Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden; Om onze diensten op maat te maken en ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld; in dit verband kunnen wij gebruik maken van profilering en technieken voor het aanvullen/verrijken van gegevens;

- Met als rechtsgrond onze (pre)contractuele relatie

 • Professionele en/of opleidingsgegevens:

- Om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor een vacature;

- Om contact met u op te nemen indien wij uw sollicitatie al dan niet hebben afgewezen, en om u te kunnen uitnodigen voor een gesprek;

- Om contact met u op te nemen indien zich in de nabije toekomst een relevante functie zou aandienen;

- Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;

- Om onze diensten op maat te maken en om ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld, in dit verband kunnen wij gebruik maken van technieken voor profilering en gegevensaanvulling/verrijking;

- Met als rechtsgrond onze (pre)contractuele relatie.

 • Gegevens voor salarisadministratie:  

- Voor de uitbetaling van lonen en extralegale voordelen, vakantiegelden, of andere krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigde betalingen;

- Met als rechtsgrond onze (pre)contractuele relatie.

U bent algemeen genomen niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, voor het verlenen van bepaalde diensten is de mededeling van persoonsgegevens wettelijk of contractueel noodzakelijk en is het bijgevolg onmogelijk deze diensten te leveren, wanneer u weigert de betreffende persoonsgegevens mee te delen.

3.2 Direct marketing: 

ACCENT kan uw persoonsgegevens verwerken in het kader van direct marketing (o.a. het verzenden van vacatures en jobaanbiedingen, tevredenheidsenquêtes, reclame, uitnodigingen voor jobbeurzen, info en carrièreadvies en wedstrijdverzoeken) voor de dienstverlening van ACCENT.

Met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van ACCENT om de dienstverlening te verbeteren en de goede werking en groei van ACCENT te waarborgen (vrijheid van ondernemen en recht op informatie).

Artikel 4 - Doorgifte aan derden

4.1 Doorgifte aan dienstverleners en anderen

ACCENT kan uw persoonsgegevens doorgeven aan werkgevers waarvoor u werkt.

ACCENT kan uw persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners die technische en operationele ondersteuning bieden en aan dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten, auditors,…) voor zover dit noodzakelijk is voor de professionele dienstverlening.

ACCENT kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, b.v. nationale en internationale overheden en gerechtelijke instanties indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

ACCENT kan uw persoonsgegevens doorgeven aan banken, verzekeringsondernemingen en aanbieders van voordelen van alle aard met het oog op het verrichten van betalingen, het aanbieden van verzekeringen en het aanbieden van voordelen van alle aard in een arbeidsrechtelijke context.

4.2 Doorgifte van gegevens binnen de groep

ACCENT maakt deel uit van de House of HR-groep, waartoe verschillende bedrijven behoren die actief zijn op het gebied van personeelsbemiddeling en human resources. Meer informatie met betrekking tot de House of HR-groep en de aangesloten bedrijven is hier te vinden: https://www.houseofhr.com/companies.

ACCENT kan de persoonsgegevens die zij verwerkt, delen met andere bedrijven binnen de House of HR-groep in het kader van intra-groep samenwerking en/of intra-groep dienstverlening om de activiteiten en diensten van ACCENT en de House of HR-groep te verbeteren, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analyses en statistieken, debiteurenbeheer, direct marketing, etc.).

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat ACCENT samen met andere bedrijven van de House of HR-groep optreedt als gemeenschappelijk verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij dan gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. In dit geval zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. ACCENT blijft echter uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten, zie Artikel 5).

4.3 Doorgifte aan derde landen:

ACCENT kan uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte om de gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. In het geval gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, garandeert ACCENT dat zij alle maatregelen zal treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van contractuele bepalingen die voldoende waarborgen bieden inzake gegevensbescherming voor de gegevens die internationaal zullen worden doorgegeven. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de volgende website (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl)

Artikel 5 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ACCENT bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 3 en in functie van de contractuele relatie tussen ACCENT en u:

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adres: voor de duur van uw bezoek aan de Website of App;
 • Identificatiegegevens :

  Gegevens van kandidaten en/of uitzendkrachten:

  • Indien de kandidaat ooit onder contract heeft gestaan bij ACCENT:

   ACCENT houdt de gegevens bij tot 10 jaar na einde van het laatste arbeidscontract met de kandidaat, dit omwille van eventuele commerciële vorderingen en arbeidsongevallen.

   Loonbrieven, evaluatiedocumenten en cv’s worden reeds na 5 jaar gewist.

  • Indien de kandidaat nooit onder contract heeft gestaan bij ACCENT:

   Alle kandidaten met wie er de laatste 10 jaar geen contract noch contact is geweest, worden gewist.

   Alle kandidaten zullen 5 jaar in de database worden gehouden, dit in het kader van discriminatievorderingen. Van kandidaten in de database waarbij het laatste contactmoment tussen de 5 en 10 jaar geleden is, zullen de documenten (zoals het cv) en de persoonsgegevens (zoals GSM en e- mailadres) automatisch worden verwijderd na 5 jaar.

  • Identificatiegegevens van opdrachtgever, klant of andere zakelijke relaties:
   Deze gegevens zullen minstens worden bewaard gedurende de wettelijk verplichte bewaartermijnen of desgevallend zolang als nodig is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken
 • Foto’s en video’s: voor de duur van de gevraagde levering van diensten.

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ACCENT verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ACCENT te verdedigen tegen een vordering in rechte. 

Artikel 6 - Uw rechten

U heeft steeds het recht om ACCENT te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ACCENT te verzoeken deze gegevens over te dragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ACCENT op te nemen (contactgegevens vindt u bij artikel 10). Indien ACCENT redelijke twijfels heeft omtrent uw identiteit, kan ACCENT u vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

ACCENT is niet altijd verplicht in te gaan op uw vraag tot uitoefening van uw rechten – uw rechten gelden enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel,
Tel +32(0)2 274 48 00
of Fax +32(0)2 274 48 35,
contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Artikel 7 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

ACCENT heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent ACCENT toegang tot uw persoonsgegevens aan haar werknemers. 

ACCENT een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen - die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring - tegenstelbaar te maken aan haar werknemers en aangestelden. Concreet betekent dit dat de werknemers en aangestelden van ACCENT gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij voor wie het voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Artikel 8 - Cookies

8.1 Wat zijn cookies?

Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van ACCENT en geplaatst op de harde schijf van uw computer/smartphone. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website/App. 

8.2 Waarom gebruiken we cookies? 

De Website en de App gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de Website en de App. Dit helpt ACCENT om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de Website bezoekt, gebruik maakt van de App en laat ACCENT ook toe de Website en App te optimaliseren. 

Het cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die ACCENT gebruikt en hun doel. 

8.3 De Website/App gebruikt uitsluitend volgende cookies:

- Functionele cookies   

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website en applicaties te garanderen. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de Website goed werken. Zonder deze cookies kan de Website niet werken zoals het hoort. Daarom kan u er niet voor kiezen om deze noodzakelijke cookies te blokkeren.

- Statistische cookies

Deze cookies verzamelen anoniem gegevens over de bezoekers van de Website. Op die manier wil ACCENT te weten komen welke pagina’s veel bezocht worden, waar bezoekers afhaken, enzovoort. Dankzij deze gegevens kan ACCENT de Website beter en gebruiksvriendelijker maken voor alle bezoekers, dus ook voor u.

- Marketingcookies   

Met marketingcookies analyseert ACCENT het surfgedrag, zodat ACCENT u op basis daarvan relevante informatie kunnen tonen. Hun doel is advertenties weergeven die u op het lijf geschreven zijn. Op de Website zal u daar niets van merken, omdat accentjobs.be geen advertenties toont. Wel kan op Facebook, YouTube, Google of een andere website informatie verschijnen die inspeelt op wat u bij ACCENT zocht.

- Personalisatiecookies   

Personalisatiecookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die een invloed heeft op uw persoonlijke noden. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden die van invloed is uw surfgedrag, zoals uw taalvoorkeur of de regio waar u woont. Op die manier kan ACCENT u een optimale surfervaring bieden.

Indien u in de cookie banner bij uw eerste bezoek aan de ACCENT website kiest voor “alle cookies aanvaarden”, houdt dit in dat u zich akkoord verklaart dat al deze cookies op uw PC zullen worden geplaatst.

- Google Analytics 

- Google Analytics Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze diensten te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Privacy en Voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl 

8.4 Uw toestemming:   

U kunt cookies weigeren of blokkeren via de cookie-instellingen op de Website of door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

.

Indien u verder nog vragen of bemerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact op met ons op het e-mailadres joke.vancoppernolle@accentjobs.be

Meer informatie vindt u tevens op http://www.allaboutcookies.org/, dit met betrekking tot cookies, en op http://www.youronlinechoices.eu/, met betrekking tot online behavioural advertising en online privacy. 

Artikel 9 - Wijzigingen aan deze Privacyverklaring 

ACCENT kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging aan onze Privacyverklaring, zal ACCENT de herzieningsdatum aanpassen elke keer dat deze wordt gewijzigd. De gewijzigde Privacyverklaring treedt in werking op die datum.

Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

ACCENT zal u tevens proactief informeren over belangrijke wijzigingen aan deze Privacyverklaring.

Artikel 10 – Ons contacteren 

U kan steeds onze DPO Joke Vancoppernolle contacteren op het nummer 051 460 500 of joke.vancoppernolle@accentjobs.be

- Kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en geïnteresseerden:

Heeft u als kandidaat, uitzendmedewerker, sollicitant of geïnteresseerde vragen over hoe ACCENT met uw gegevens omgaat, kunt u ons contacteren via dit contact formulier

Omdat ACCENT persoonlijke gegevens van u bijhoudt of verwerkt heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 5). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, gebruik dan bij voorkeur dit formulier.

- Bedrijven, klanten en andere personen

Indien u als bedrijf of klant vragen heeft over hoe ACCENT omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking kunt u ACCENT steeds contacteren via volgend contact formulier