Refugees2Work: bevordert de integratie van asielzoekers

20-07-2023

Het recentste project van JobRoad, waarvoor ze samenwerken met Accent, heet Refugees2Work. Met dit project willen ze de integratie van asielzoekers bevorderen, door hen in verschillende collectieve opvangcentra in contact te brengen met werkgevers die op zoek zijn naar talent. 


Het project Refugees2Work, een initiatief van JobRoad ivzw en Accent, heeft als doel om de integratie te bevorderen van asielzoekers die internationale bescherming vragen in België. In afwachting van een antwoord op hun asielaanvraag verblijven deze mensen vaak in collectieve opvangcentra van Fedasil en andere partners. JobRoad ivzw en Accent zijn ervan overtuigd dat deze wachttijd nuttiger kan worden ingevuld, door de asielzoekers ondertussen vertrouwd te maken met de Belgische arbeidsmarkt. Door hen aan het werk te helpen, bevorderen we hun integratie, zorgen we ervoor dat ze netwerk opbouwen en dat ze de taal sneller leren.  

In 2021 voerde JobRoad ivzw, in opdracht van Fedasil, een studie uit naar de activeringsmogelijkheden van de doelgroep. De studie werd uitgevoerd samen met HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, verbonden aan de KU Leuven. In 2022 werden vijf matchmakingsacties georganiseerd om de doelgroep in contact te brengen met bedrijven in de buurt van de opvangcentra.  

Voortbouwend op deze ervaring kwam het project Refugees2work tot stand. In dit project slaan JobRoad ivzw en Accent 3 jaar lang de handen in elkaar om in België 4 matchmakingacties per jaar te organiseren, vertrekkende vanuit 4 collectieve opvangcentra in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun vanuit de EU (AMIF), in samenwerking met Fedasil.  

 

De matchmakingacties binnen dit project lopen volgen een aangepast JobRoad 3-fasen model:  

 

1. Workshops voor bedrijven en kandidaten 
Bedrijven in de buurt van de collectieve opvangcentra worden geïnformeerd over het onderbenutte potentieel van de doelgroep. De bedrijven lichten hun vacatures toe aan de JobRoad-medewerkers en engageren zich om de kandidaten te ontmoeten volgens de principes van blind hiring.  

JobRoad zorgt voor een workshop waarin de bedrijven en intermediaire organisaties gesensibiliseerd worden rond de eigenheden van de doelgroep, zodat de onboarding van gekozen kandidaten vlot kan verlopen.  

Ook de kandidaten krijgen de nodige ondersteuning. Voor hen wordt een workshop voorzien die de Belgische arbeidsmarkt en -cultuur in een notendop samenvat. Op die manier wordt bij beide partijen een wederzijds begrip en kader gecreëerd.  

 

2. Screening en matching van de kandidaten 
Kandidaten worden door de medewerkers van JobRoad gescreend en gematcht met de vacatures van de deelnemenede bedrijven. Er wordt vooral gekeken naar hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring en competenties. Verder wordt de juridische toegang tot de arbeidsmarkt gecontroleerd en besproken met de kandidaten.  

 

3. Kennismaking tijdens de projectweek  
Tijdens de projectweek begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de HR-verantwoordelijke van het bedrijf.  

Voor kandidaten die na de projectweek niet worden weerhouden wordt verder gekeken naar mogelijkheden binnen het netwerk van de partners van JobRoad (ambassadeurbedrijven) en Accent. 

 

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie.  

 

De steun van het Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF): Een toelage van maximum 400 907,54 euro werd toegekend aan JobRoad iVZW. De totale kost van het project wordt geraamd op 534 543,39 euro. De periode van het project loopt van 01/2023 – 12/2025. De beoogde doelgroep zijn de bewoners van collectieve centra. Het project zal in totaal 540 bewoners van de collectieve centra (45 per actie) begeleiden naar tewerkstellingskansen. Er worden 12 workshops ‘Life as a refugee’ georganiseerd voor in totaal minimum 60 bedrijven en 12 workshops ‘Belgische arbeidsmarkt’ voor 840 bewoners van de collectieve centra.